بحث آفرینش کائنات و جهان های موازی از دیدگاه حضرت علی (ع)

این مطلب به تدریج تکمیل خواهد شد.

در خطبه اول نهج البلاغه نوشته شده :

سپس خدای سبحان طبقات فضا را شکافت و اطراف آن را باز کرد.

بر طبق نظریه جهان های موازی جهان ما از ابعاد بسیاری درست شده که ما در بعد چهارم آن قرار داریم و دانشمندان معتقد هستند که این جهان های موازی می توانند در هنگام انفجار بزرگ در نتیجه تورم کیهانی پدید آمده باشند و از هم جدا شده باشند و در این خطبه که حضرت علی به آفرینش جهان اشاره دارد این موضوع دقیقا با این نظریه صدق می نماید ومنظور از باز کردن اطراف جهان نیز مساله گسترش کائنات است.[1]

در خطبه91 نهج البلاغه

فضای باز و پستی و بلندی و فاصله های وسیع آسمان را بدون اینکه برچیزی تکیه کند نطام بخشید و شکافهای آن را به هم آورد و هریک را با آنچه تناسب داشت و جفت بود پیون داد.در حالی که آسمان بصورت دود و بخار بود به آن فرمان داد پس رابطه های آن را برقرار ساخت و سپس آنها را از هم جدا کرد و بین آنها فاصله انداخت و بر هر راهی شکافی از آسمان نگهبانی از شهاب های روشن گماشت و با دست قدرت آنها را از حرکات ناموزون در فضا نگه داشت.

منظور حضرت از پستی و بلندی فضا شکاف در فضا و زمان است که در ادامه نیز به شکاف اشاره کرده است هر ستاره یا سیاهچاله یا جسم سنگینی در فضا باشد باعث ایجاد آشفتگی در بعد فضا و زمان می شود و یک منظور دیگر از شکاف های فضا بطور دقیق می توان به سیاهچاله ها اشاره کرد که در آنها بعد فضا و زمان وجود ندارد در ادامه حضرت به آفرینش فضا از دود بخار اشاره شده است که این موضوع یک فکت علمی است که در سوره دخان نیز به آن اشاره شده است و منظور از جدا انداختن و فاصله انداختن نیز گسترش کائنات و فاصله گرفتن کهکشان ها از همدیگر است در ادامه یز حضرت به حرکت های ناموزون فضا اشاره شده است که این موضوع نیز یک فکت علمی است و هر چیزی در خلا قرار گیرد دچار حرکت های ناموزون می شود و حرکت ان بصورتی که بروی زمین است نخواهد بود.[2]

------------

[1] جهت مطالعه بیشتر به این مطلب و به این مطلب مراجعه شود.

[2] جهت مطالعه بیشتر به این مطلب  و این مطلب  و این مطلب مراجعه شود.

/ 1 نظر / 90 بازدید
علی

سلام بسیار ممنونم که وارد این بحث مهم شدید ولی بسیار دقت کنید که همواره از کلمه شاید استفاده کنید چرا که بسیاری از مطالب بیان شده در خطبه آفرینش فراتر از علم امروز است و حتی می توان به جای ربط دادن زورکی -از فرمایشات حضرت در رفع نواقص کیهان شناسی استفاده کرد. حتما آگاهید که در کیهان شناسی هنوز مدل قطعی وجود نذارد