ماهیت ذرات و آزمایش دوشکاف از دیدگاه امام رضا(ع)

نور و ذرات دارای یک ماهیت چندگانه هستند و طول موج نور بسته به موقعیت و شرایط و انرژی کم و زیاد می شود.همنین در یک آزمایش شگفت انگیز بنام آزمایش دوشکاف ماهیت چندگانه نور اثبات شده است که ذره رفتار خود را بر اساس ادراک خود از محیط اطرافش انجام می دهند و بعضی از اوقات خود را ناپدید می کند.350px-Doubleslitexperiment.svg

همچنین در آزمایش دو شکاف مشخص شد که نورهنگام عبور از از برخی از مکان ها بیشتر و از برخی از مکان ها کمتر عبور می کند و بطور یکنواخت عبور نمیکند.و نور می تواند از خود در برخی از زمان ها خاصیت ذره ای نشان بدهد و به صورت ماهیت ذره در بیایید یا دوباره بصورت نور در بیایید و از زیر میکروسکوپ محو شود.[1][2][3]

این آزمایش که در کتب درسی دبیرستان بعنوان آزمایش یانگ از آن یاد شده است ماهیت دوگانه نور و ذره را بصورت تداخل ویرانگر و یا تداخل سازنده نمایش می دهد و مناطقی که نور در آنها بصورت مساوی تقسیم نشده است را بصورت نوارهای تیره و روشن نمایش می دهد.در آزمایش یانگ ذرات در کاغذی که در پشت شکافها قرار داشت پخش می شد و یانگ در آزمایش خود دریافت نور بصورت یک طول موج عمل میکند.[4]

عمران از امام رضا(ع) پرسید:حدود آفریدگان و انواع آنها را بیان کنید،امام رضا(ع) فرمود:آفریدگان به شش نو تقسیم می شوند باین شرح:بخش اول آنائی هستند که ر اثر لمس کردن و دیدن و موزون بودن احساس شوند بانند بیشتر چیزها.دوم موجوداتی که با وصف مزبور محسوس نباشند مانند روح.

بخش سوم آنهایی که با وزن و لمس قابل و رویت و رنگ و چشش احساس می شوند،مانند هوا و آسمان و فرشنگان.بخش چهارم آنهایی هستند که دارای مقدار هستند:از قبیل اشکال و طول و عرض.بخش ،نجم اعراض ثابته اند که بحواس در آیند از قبیل رنگ و روشنایی.بخش ششم اراض غیر ثابته اند از قبیل اعمال و حرکاتی که برای ایجاد موجودات به ظهور رسند و آنها را به حالات مختلف در آورند و زیاد و کم کننند و خود اعمال و حرکات که بیشتر از اندازه احتیاج وقتی شاغل نمیشوند بجز از آثارشان قراری ندارند و همانند کلامست که خود نیست میگردد و اثرش باقی میماند.

(عیون الاخبار الرضا ص 161)

 

------------

[1]Quantum physics proves that there IS an afterlife, claims scientis 

[2]یک دانشمند ادعا می کند کوانتم فیزیک ثابت می کند که زندگی پس از مرگ وجود دارد. 

[3]آزمایش دوشکاف از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد  

[4]اسرار فیزیک کوانتوم (قسمت اول)

/ 0 نظر / 106 بازدید