طوفان های دریایی و تداخل امواج در قرآن کریم

در حالت عادی دریاها همیشه باد به یک سو می وزد و عموما امواج را به یک سوی هدایت می کند ولی وقتی دو جبهه هوای سرد و گرم به هم برخورد می کنند طوفان ایجاد می شود که در نتیجه طوفان امواج به چندین جهت مختلف حرکت می کنند و در نتیجه یک نوع تداخل امواج ایجاد می شود.در این تداخل مخرب امواج(امواجی که در خلاف جهت هم هستند) در یک ناحیه از خارج از مرکز یک توده موج بدلیل برخورد دو جبهه ایجاد می شود که در نتیجه آن کشتی هایی که ناحیه طوفان قرار دارند از چندین جهت مورد اصابت امواج قرار می گیرند در نتیجه تعادل خود را از دست می دهند.[1]

همچنین در یک مورد دیگر امواج دریا بعد از برخورد به ساحل یا به دلیل اصطکاک و فشار در جهت دیگر جریان اصلی باز می گردند و این انعکاس امواج باعث می شود در صورتی که طول موج ها هم اندازه باشند تداخل مخرب بین آنها ایجاد شده و طول موجهای آب با هم برخورد کنند.[2]

 در سوره یونس آیه ۲۲ نوشته شده است :

او کسى است که شما را در خشکى و دریا سیر مى‏دهد و چون در کشتى نشینید، کشتیها ایشان را با بادی خوش پیش برد، و به آن شادمان شوند، [آنگاه‏] تندبادى بر آن بوزد و موج از هر سو به سوى آنان آید، و دانند که از هر سو گرفتار شده‏اند، [آن وقت است که‏] خداوند را -در حالى که دین خود را براى او پاک و پیراسته دارندخوانند [و گویند] اگر از این [بلیه‏] نجاتمان دهى، بى‏شک از شاکران خواهیم بود.


در قسمت اول آیه خداوند به یک باد عادی اشاره کرده که همان بادی است که در ابتدای متن به آن اشاره شد و بطور عادی هر روز در دریاها می وزد و امواج را شکل می دهد در قسمت دوم آیه خداوند به تندبادی اشاره کرده است که زمانی که می وزد امواج ایجاد شده توسط طوفان در نتیجه برهمکنش با امواج ایجاد شده در نتیجه باد عادی یک نوع تداخل مخرب را ایجاد می کند که برای کشتی ها بسیار خطرناک می تواند باشد.

[1]Waves Water Encyclopedia 

[2]How Do Tides and Waves Work?

/ 0 نظر / 267 بازدید