اشاره قرآن به فروپاشی ستاره گان و اجرام آسمانی معلق در فضا

تصاویری که امروزه از ستارگان گرفته شده است نشان می دهد که ستارگان بعد از فروپاشی تکه های زیاردی را به اطراف پرتاب می کنند که بیشتر به صورت توده های گاز و مواد مذاب است که واژه شهاب به آنها اطلاق می شود وقتی هم که سرد می شوند بصورت شهاب سنگ در می آیند.

تصویر اول متعلق به سهابی m1 است که بعد از انفجار آثار عظیمی از خود به جای گذاشت و تعداد زیادی از اجرام را بعد از انفجار به فضا فرستاد.

تصویر دوم متعلق به انفجار یک ستاره است که هزار سال قبل اتفاق افتاده است.

بعد از انفجار هر ستاره تعدادی از عناصر سنگین آن سرد می شوند و بصورت سنگ های معلق در فضا در می آیند

بعد از فروپاشی هر ستاره مواد این ستاره به اطراف شلیک می شوند این علوم امروزه بسیار ساده و پیش پا افتاده است ولی 1400 سال قبل هیچ تلسکوپ نجومی وجود نداشت که این پدیده ها را رسد بکند در سوره ملک آیه 5 نوشته شده است که:

« وآسمان نزدیک (نزدیکترین آسمان) را با ستارگان آراسته نمودیم وهمینطور آنها را شلیکی به شیطانها قرار دادیم».
/ 0 نظر / 16 بازدید