بحث حرکت و لرزش ذرات در قرآن کریم

بر طبق تئوری ریسمان ها هر ذره بصورت تابعی خطی انرژی در نظر گرفته می شود و همه جهان و محیط اطراف بصورت یک گیتار در نظر گرفته می شود،که ارتعاش یک ذره کل محیط و ذرات محیط را به ارتعاش وادار می کند،یعنی یک ذره می تواند بر کل محیط اطراف خود و جهان تاثیر گذار باشد.بر طبق تئوری ابر ریسمان نیز این مساله تایید شده است و هر ذره تابعی از طبیعیت است.

حال با یک سفر به دنیایی اتم نیز این مساله بصورت یک فکت علمی در می آید زیرا همه اتم های عناصر با توجه به پیوند مولکولی بین آنها حرکات مختلفی دارند،که به سه دسته عمده از جمله انتقالی،چرخشی و ارتعاشی دارند.

در حرکت انتقالی ذرات از یک جا به جای دیگر حرکت می کنند،مثلا ذرات آب یا گاز که پیوند میان آنها سست در است دارای حرکت انتقالی هستند،ولی ذرات جامد دارای حرکت انتقالی نیستند.در حرکت چرخشی ذرات به دور خود می چرخند و در حرکت ارتعاشی ذرات در مکان خود ارتعاش می کنند.

ارتعاش و حرکت ذرات بر ذرات مقابل نیز تاثیر گذار است،مثلا در حرکت ذرات باعث می شود که ذرات به هم برخورد کنند و بقیه ذرات در نتیجه برخورد به حرکت در بیاییند،در ارتعاش ذرات نیز ذره ذره های محیط اطرف خود را به ارتعاش وا می دارد و در نتیجه همه ذرات محیط ارتعاش می کنند.

در سوره النازعات آیات ششم و هفتم نوشته شده است :

یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿۶﴾تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿۷﴾ آن روز که لرزنده بلرزد﴿۶﴾و از پى آن لرزه‏اى [دگر] افتد﴿۷﴾

هرچند برداشت سطحی از این آیه ممکن است مفهوم زلزله را بدهد،ولی در آیه ششم به لرزیدن یک لرزنده اشاره شده است،و بعد از آن در آیه هفتم به تبع آن به لرزش تمام اتمها اشاره شده است.این مساله در فرآیند فروپاشی جهان نیز ممکن است کاملا صادق باشد و لرزش از ابتدا از یک ذره آزاد و به همه ذره های محیط اطراف و جهان سرایت بکند و جهان دچار نابودی شود،ولی در حالت عادی نیز صادق است زیرا وقتی یک ذره می لرزد از پی آن سایر ذرات نیز دچرا لرزش می شوند.

/ 0 نظر / 715 بازدید